Voor onze Nederlandse vrienden: een kennismaking met de Internationale Gemeenschap van Enschede
(English below)

In 2009 begonnen wij op een studentenflatje in de binnenstad met Father Anthony, ITC-student en Jezuïet uit India. Na wat aandringen stelde hij: zorgen jullie voor hosties, dan zorg ik voor een Mis in het Engels. We wendden ons tot Ariëns Katholieke Studenten. Deze klopten bij de Paulusparochie aan waar we een doosje hosties meekregen: the most precious gift we could receive! Zo konden wij toen een eerste Internationale Mis vieren!

Wij, dat is de International Catholic Community (ICC). De ICC bedient een bijzondere minderheidsgroep: internationale studenten en expats (niet te verwarren met immigranten). Aandacht wordt gefocust op mensen die kort voor werk of studie in Nederland verblijven: te kort om Nederlands te leren. Communicatie- en cultuurverschillen kunnen dan obstakels zijn om op gelijkwaardige manier te participeren. Daarom heeft deze minderheidsgroep bescherming en aanmoediging nodig om zichzelf te vertegenwoordigen. Bovendien hebben deze vaak jonge alleenstaanden nog geen vriendenkring. Wij vangen hun op als familie met een warm thuis. We verwelkomen hun als gasten in wie wij Christus eren, als pelgrims in onze St. Jacobusparochie. Op hun beurt brengen zij ons vanuit hun land, waar vaak volle geloofsbloei is, vernieuwende ideeën voor geloofsopbouw.

Terug naar dat flatje. Dat werd gauw te klein. Reden voor Ariëns Katholieke Studenten om de H. Pauluskapel bij de campus voor te stellen. Helaas zou Father Anthony teruggaan naar India. Toen kwam pastoor Monninkhof in Enschede. Ariëns Katholieke Studenten nodigde hem uit ter kennismaking en zo werd de Internationale Mis hervat. In 2011 werd de Ariëns Music Ministry opgericht. Met hun enthousiasme moedigen zij samenzang aan. Van parochianen kregen we ons eigen Engelstalig Altaarmissaal, opnieuw een geschenk dat we met liefde gebruiken!

In 2013 vroeg de pastoor of we wilden verhuizen naar de St. Jacobuskerk. En toen kwam de ICC terug in de stad! Campusbewoners vonden dat minder leuk. Stadsbewoners vonden het prima! De verhuizing betekende een scheiding met de Paulusgemeenschap, maar ook een nieuw en hoopvol ‘huwelijk’ met de Jacobusgemeenschap. In het begin leek alles a piece of cake. Maar het bleek toch nog goed uitvogelen hoe we na deze verhuizing de kudde weer konden opbouwen en on track krijgen. Daar werken we voor, vragen we uw gebed en betrokkenheid voor, zodat we alle hoop hebben dat het goed komt!

International Mass Team,
Enschede, 27 november 2014An Introduction to the International Community of Enschede

In 2009 we started in a student apartment in the city center with Father Anthony, ITC student and Jesuit from India. On our request for a Mass, he said: if you take care of hosts, then I will take care of celebrating a Mass in English! So we turned to Ariëns Katholieke Studenten. They went to Saint Paul’s Parish Enschede where a box of hosts was given: the most precious gift we could receive! Because now we could celebrate our first International Mass!

We, that is the International Catholic Community (ICC). The ICC serves a particular minority group: international students and expats (not to be confused with immigrants). Attention is focused on people who stay briefly for work or study in the Netherlands: too short to learn Dutch. Communication and cultural differences can be obstacles to participate on equal level. Therefore this minority needs protection and encouragement to represent themselves. Moreover, these young adults often have no friends here yet. We take care of them as a family with a warm home. We welcome them to be our guests in whom we honor Christ as our pilgrims in St. James’ Parish. In return, they bring us from their country, which is often full of blooming faith, innovative ideas for building up a faith community.

Back to that student apartment: soon it became too small. This was reason for Ariëns Katholieke Studenten to propose to move to St. Paul's Chapel near the campus. Unfortunately, Father Anthony would go back to India soon. Then Father Monninkhof became parish priest in Enschede. Ariëns Katholieke Studenten invited him over and soon the International Mass celebrations were continued. In 2011 the Ariëns Music Ministry was established. With their enthusiasm, they encourage the congregation in singing. From some Dutch parishioners we received our own English-language Roman Missal, a gift that we continuously use with love!

In 2013, Father Monninkhof asked if we would agree to move to St. James' Church. And here we are, back in town! Campus residents didn’t like it at first. Downtown residents were completely fine of course! The move meant a separation with Saint Paul’s Community, but also a new and hopeful "marriage" with Saint James' Community. In the beginning everything seemed a piece of cake. But it turned out to be quite a puzzle to figure out well how we could rebuild the herd after the move and get it back on track. So this is what we are working on. We therefore ask for your prayers and commitment, to make us grow in hope that it will be all fine soon!

International Mass Team
Enschede, November 27, 2014